Thông tin chung

Khoa Kinh tế số & Thương mại điện tử là Khoa chuyên môn thuộc Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông Việt Hàn được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHDN ngày 19 tháng 05 năm 2020 của Giám đốc Đại Học Đà Nẵng. Khoa có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các nội dung công tác:

Quản lý chuyên môn về đào tạo các học phần thuộc kiến thức cơ sở cho các ngành khối kinh tế của Nhà trường, quản lý hoạt động KHCN, xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; quản lý đội ngũ giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy đã được phân công.

Khoa Kinh tế số & Thương mại điện tử có 42 giảng viên tham gia sinh hoạt chuyên môn, trong đó 28 giảng viên cơ hữu, 14 giảng viên đang làm công tác kiêm nhiệm tại các đơn vị, phòng ban trực thuộc Trường với 100% trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có 10 tiến sĩ tốt nghiệp từ các nước Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc..vv. Tập thể giảng viên của Khoa có chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng cập nhật, hiện đại, hòa nhập với khu vực và quốc tế.

Với mục tiêu đào tạo theo định hướng ứng dụng, hướng đến chất lượng phù hợp nhu cầu của xã hội, Khoa luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới, sáng tạo,  cống hiến trong giảng dạy và NCKH, và cam kết mang đến cho người học chất lượng đào tạo tốt nhất. Giảng viên và sinh viên luôn đề cao tinh thần học tập, rèn luyện toàn diện, hướng tới mục tiêu phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, tôn trọng, bình đẳng và khuyết khích phát triển.

Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, hoạt động NCKH luôn được chú trọng. Giảng viên của Khoa đã thực hiện nhiều đề tài NCKH cấp Bộ, Sở, cấp cơ sở; công bố nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học và hội thảo khoa học trong và ngoài nước; tổ chức biên soạn và điều chỉnh bổ sung giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu chuyên khảo, ngân hàng đề thi. Các kết quả nghiên cứu của giảng viên đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác đào tạo và phục vụ xã hội.

Với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm cùng  những nỗ lực và định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới, Khoa Kinh Tế Số & Thương Mại Điện Tử – Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng khẳng định có đủ nhân lực, vật lực để thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành Quản trị Thương Mại Điện Tử, Digital Marketing, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành số; Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số, Quản trị tài chính số và Quản trị dự án công nghệ thông tin đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội.