Giới thiệu

Lịch sử hình thành 

Khoa Kinh tế số & Thương mại điện tử  là Khoa chuyên môn thuộc Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông Việt Hàn được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHDN ngày 19 tháng 05 năm 2020 của Giám đốc Đại Học Đà Nẵng.

Chức năng, nhiệm vụ

Khoa có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các nội dung công tác:

  • Quản lý chuyên môn về đào tạo các học phần thuộc kiến thức cơ sở cho các ngành khối kinh tế
  • Quản lý đội ngũ giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy đã được phân công.
  • Quản lý hoạt động KHCN, xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

Đội ngũ giảng viên

Khoa Kinh tế số & Thương mại điện tử có 42 giảng viên tham gia sinh hoạt chuyên môn, trong đó 28 giảng viên cơ hữu, 14 giảng viên đang làm công tác kiêm nhiệm tại các đơn vị, phòng ban trực thuộc Trường với 100% trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có 10 tiến sĩ tốt nghiệp từ các nước Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc..vv. Tập thể giảng viên của Khoa có chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng cập nhật, hiện đại, hòa nhập với khu vực và quốc tế.